top of page
Safe Key

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Personas datu aizsardzības politika

1. Lietotie termini

NĪA Nami personas datu aizsardzības politikas mērķis ir informēt un sniegt Datu subjektiem – klientiem (tajā skaitā potenicālajiem, bijušajiem un esošajiem), klientu (juridisku personu) kontaktpersonām (fiziskām personām), potenciālajiem darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai nodod vai saņem jebkādus informāciju ar personas datiem, skaidrojumu par to, kā NĪA Nami apstrādā personas datus, kāds ir to apstrādes apjoms, termiņš un aizsardzība, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem. Personas datu aizsardzības politika sniedz Jums informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, tas ir, jebkuru informāciju, kas attiecas uz Datu subjekta tiesībām uz privātumu un tā aizsardzību. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, papildus informācija darbiniekiem tiek sniegta atsevišķi.

 

2. Datu veidi

 

Atbilstoši Politikā norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā NĪA Nami apstrādā šādus norādītās Personas datu veidus:

3. Personas datu apstrādes nolūki

 

3.1. Personas dati tiek apstrādāti ar nolūku nodrošināt klientiem Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās obligātās un citas pārvaldīšanas darbības un citas saistītās darbības nolīgto pakalpojumu sniegšanai, pakalpojumu līgumu izpildi, uz pārzini uzliktos juridiskos pienākumus, kā arī nodrošināt pārziņa komercdarbību un pārziņa leģitīmās intereses.

3.2. Datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus NĪA Nami.

 

4. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

 

4.1. NĪA Nami apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-  saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

- apstrāde ir nepieciešama noslēgtā līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildes nodrošināšanai;

-  apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz NĪA Nami attiecināmu juridisku pienākumu;

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumus, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot uz NĪA Nami likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

- apstrāde ir nepieciešama NĪA Nami vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, jaunu pakalpojumu ieviešanai, savu tiesisko interešu aizsardzībai valsts pārvaldes un operatīvas darbības iestādēs un tiesā, parādu piedziņai, apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un kontrolei.

 

Īpašas kategorijas personas dati tiek apstrādāti tikai atsevišķā gadījumā, stingri ievērojot attiecīgo piemērojamo tiesisko regulējumu, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 9. pantu. Gadījumā, ja nav iespējams pilnībā izvairīties no īpašas kategorijas personas datu apstrādes, NĪA Nami piemēro īpašus drošības pasākumus šādu datu aizsardzībai, piemēram, maksimāli ierobežojot piekļuvi šādiem datiem.

 

5. Personas datu saņēmēji

 

5.1. NĪA Nami nodod personas datus, ja personas datu nodošanai ir tiesisks pamats. NĪA Nami neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai - norēķinu ietvaros);

- Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām personām (piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības iestādēm u.c.) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

5.2. Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai NĪA Nami var pilnvarot NĪA Nami grupas sabiedrības vai citus savus sadarbības partnerus kā apstrādātājus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, ārpakalpojuma grāmatvedība, juridiskā palīdzība, apsardzes pakalpojumi, IT nodrošinājums un tml.. Gadījumā, ja personas dati tiek izpausti trešajām personām, NĪA Nami nodrošina, ka personas datu apstrāde tiek veikta drošā un konfidenciālā veidā, atbilstoši rakstiski noslēgtā līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām datu aizsardzības jomā.

5.3. NĪA Nami nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

5.4. NĪA Nami neveic automatizēto lēmumu pieņemšanu, apstrādājot personas datus. NĪA Nami rīcībā esošos personas datus vienmēr apstrādā cilvēks.

 

6. Personas datu glabāšanas ilgums

 

6.1. NĪA Nami glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;

- kamēr NĪA Nami vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);

- kamēr NĪA Nami pastāv juridisks pienākums glabāt datus;

- kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;

6.2. Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

 

7. Piekļuve personas datiem un citas Datu subjekta tiesības

 

7.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tajā skaitā informāciju par Datu subjekta tiesībām:

7.1.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;

7.1.2. piekļūt saviem datiem, ja nepieciešams tos labot;

7.1.3. saprātīgā laika periodā sniegt informāciju par izmaiņām sniegtajos datos;

7.1.4. dzēst personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”), ja to pieļauj Latvijas Republikas spēkā esošā likumdošana;

7.1.5. ierobežot personas datu apstrādi;

7.1.6. iebilst pret personas datu apstrādi;

7.2. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā kārtībā:

7.2.1. Rakstveida formā klātienē Rīgā, Cēsu ielā 31, k-1, ar iepriekšēju pierakstu un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

7.2.2. Elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, NĪA Nami pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Atbilde Datu subjektam tiek nosūtīta pa pastu uz kontaktinformācijā norādīto adresi vai tiek izsniegta klātienē, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

7.5. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai, sazinoties ar NĪA Nami un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

7.6. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

7.7. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

8. Saziņa

 

8.1. NĪA Nami sazinās ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

8.2. Par līgumsaistību izpildi NĪA Nami sazinās ar datu subjektu uz noslēgtā līguma pamata.

8.3. Saņemot Datu subjekta iebildumus par personas datu apstrādi, veic nepieciešamās darbības, lai izvērtētu iebildumos norādīto un novērstu konstatētās neatbilstības. Atbildi uz ar datu apstrādes saistītajiem jautājumiem, kā arī uz Datu subjektu pieprasījumiem un iesniegumiem NĪA Nami  sniedz, nosūtot elektroniski, pa pastu uz Datu subjekta norādīto kontaktadresi vai citā Datu subjekta norādītā veidā. Gadījumos, ja NĪA Nami nenovērš Datu subjekta iebildumos norādīto neatbilstību un Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka NĪA Nami veiktā Datu subjektu personas datu apstrāde nenotiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

  

9. Personas datu aizsardzība

 

9.1. Apstrādājot personas datus, NĪA Nami ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. NĪA Nami aizsargā Datu subjektu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus: ugunsmūris; datu šifrēšanu, pārraidot datus; ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas; citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnoloģiju attīstības iespējām.

 

10. Citi noteikumi

 

10.1. NĪA Nami ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu apstrādes un informācijas drošības politikā, padarot pieejamu Datu subjektiem tā aktuālo versiju NĪA Nami saziņas kanālos, tostarp NĪA Nami mājas lapā un iespēju robežās klientiem ar paziņojumiem vai ar ikmēneša rēķinu starpniecību u.tml. veidā.

10.2. Personas datu aizsardzības politika ir sagatavota latviešu valodā. Politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās, tulkojumu nesakritību gadījumā Politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā.

10.3. NĪA Nami saglabā Personas datu aizsardzības politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas NĪA Nami mājas lapā.

 

 

11. Sīkdatņu politika

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes www.nianami.lv (turpmāk – mājas lapa) apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs. Mūsu mājas lapa izmanto nepieciešamās un funkcionālās sīkdatnes, par to brīdinot mūsu mājas lapas lietotājus un apmeklētājus pirms lapas lietošanas uzsākšanas.

Nepieciešamās  sīkdatnes ir būtiskas interneta mājas lapas darbībai. Piemēram, lai nodrošinātu lapas ātru darbību un efektivitāti, lai Jums nodrošinātu iespēju ielogoties mūsu mājas lapā kā reģistrētam lietotājam. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm, noteikta mūsu mājas lapas funkcionalitāte var nestrādāt un mūsu mājas lapa var nedarboties tik ērti, cik vajadzētu. Šīs sīkdatnes neievāc nekādu informāciju mārketinga nolūkiem un neseko Jūsu aktivitātei mūsu mājas lapā vai pārējā internetā.

 

Mājas lapā izmantotās sīkdatnes un kādiem mērķiem tās ir paredzētas:

Jums ir tiesības nepiekrist funkcionālām sīkdatnēm vai statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari - https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī, pamatojoties uz sava pārlūka ražotāja norādījumiem, veikt pilnīgu sīkdatņu bloķēšanu. Informāciju par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org.

NĪA Nami personas datu apstrādes politikas iepriekšējā versija - privātuma politika

bottom of page